๓๔. พระบูชาขนาดเล็ก 
๓ องค์
 
๓๕. พระหุ้มทอง 
๔ องค์
 

               

พระ 
๗๔,๗๗๘
องค์
ของอย่างอื่น
๑๔         
สิ่ง
รวม
๗๔,๗๙๒
องค์

 


                      


            


                       ์

 

 

หน้า