๓. เพื่อต้องการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุนั้น ๆ ในการภายหน้า ด้วยว่าปูชนียวัตถุก็ดี สถานที่เป็นที่ตั้งของปุชนียวัตถุก็ดี ย่อมอยู่ภายใต้กฎอนิจจัง มีวันชำรุดทรุดโทรมเป็นธรรมดา ผู้มีทุนทรัพย์บูรณบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุถาวรอันเป็นส่วนปัจจุบันแล้ว ยังไม่พอใจ ต้องการบูรณปฏิสังขรณ์ในส่วนอนาคตอีกด้วย


          อีกประการหนึ่ง เห็นว่าการใช้จ่ายทุนทรัพย์ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวในส่วนปัจจุบันเห็นว่า เป็นการเพียงพอแก่ฐานะแล้ว เช่นการสร้างวัด สร้างกุฏิ แม้สร้างไว้มาก ก็เกินวิสัยที่พระภิกษุสามเณรสมัยนั้น จะอยู่รักษาได้ทั่วถึง ทั้งในกาลอนาคตผู้ที่มีศรัทธาพอจะอยู่บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งเหล่านี้อาจหาได้ยาก ทุนที่มีอยู่จะเก็บรักษาไว้โดยวิธีอื่นๆ ก็ไม่เป็นที่ปลอดภัย ระบบการฝากเงินสมัยก่อนก็ไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้ แม้แต่จะสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ ถ้าฝากเป็นร้อยปีขึ้นไปก็ยังไม่พ้นเกิดปัญหาเรื่องผู้เบิกถอน

           
         จึงไม่มีวิธีที่เป็นประโยชน์ และปลอดภัยยิ่งไปกว่าฝังไว้ในกรุแม้การฝังไว้ ท่านก็ไม่นิยมฝังสิ่งที่มีค่าในการแลกเปลี่ยนได้ทันทีทันใด เช่น เงินทอง แต่ท่านสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีทั้งคุณค่าและราคา ที่นิยมกันมากกว่าสิ่งอื่นก็คือ พระพุทธรูป ทั้งนี้ เพราะพระพุทธรูป เป็นสิ่งเคารพสักการะของชาวพุทธเราทั่วไป มองในแง่ศิลปะชั้นสูงประจำยุค ผู้มีศรัทธาในเรื่องเครื่องรางของขลัง นำไปใช้ก็แคล้วคลาดปราศจากภัยได้ เท่าที่ปรากฏมา ชาวพุทธทั่วไปเมื่อทราบข่าวว่าเปิดกรุ ณ ที่ใดก็ต้องเนืองแน่นกันไปเช่าไว้สักการะบูชา จากการเช่าพระ และของมีค่าไปไว้สักการะบูชา ก็เกิดเป็นผลสะท้อนให้ทางวัด หรือเจ้าของปูชนียวัตถุสถานนั้น ๆ มีทุนทรัพย์พอในการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถาน และถาวรวัตถุนั้นได้อย่างที่วัดบวรมงคลจัดทำอยู่นี้ ความตั้งใจของผู้สร้างเหล่านั้นไว้ก็จะไม่เป็นหมันเสีย และด้วยคำนึงถึงความตั้งใจเดิมของผู้สร้างนี้เรานิยมกันว่า ได้ทุนทรัพย์อันเกิดขึ้นจากอารามใด จะต้องให้ความอุปถัมภ์แก่อารามนั้นก่อน


กรุพระวัดบวรมงคล สมัยปัจจุบัน


          พระเจดีย์ ซึ่งเป็นกรุดังจะกล่าวถึงนี้ เป็นพระเจดีย์ทรงไทยขนาดสูง ๙.๗ เมตร วัดรอบฐาน ๑๔.๒๖ เมตร ตั้งอยู่หน้าวัด ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มุมวัดด้านเหนือ สันนิษฐานว่าท่านผู้สร้างมีความประสงค์ จะให้เป็นเครื่องหมายกำหนดเขตวัด เพราะกล่าวกันว่า มุมวัดด้านใต้ก็มีอยู่องค์หนึ่งเช่นกัน (ปัจจุบันไม่มี)
เนื่องจากการเปิดกรุวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๐๙  เราไม่ทำลายองค์พระเจดีย์รากพระเจดีย์ยังอยู่ในสภาพเดิม จึงไม่ได้หลักฐานที่เป็นลายลักอักษร ซึ่งอาจจะอยู่ในรากพระเจดีย์นั้น และวันเวลาที่แน่นอนแห่งการสร้างพระเจดีย์ ก็ไม่อาจนำมาตีพิมพ์ไว้ในครั้งนี้
          แต่อย่างไรก็ดี พระเจดีย์องค์นี้ มีความเป็นมาเท่าที่สืบทราบได้จากการบอกเล่า และตามประวัติความเป็นมาของวัดดังนี้

หน้า