การสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๔๙

 

          วัดบวรมงคลได้จัดให้มีการเรียน การเรียนการสอน นักธรรม และธรรมศึกษา เป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ทางวัดบวรมงคล

ได้ดำเนินการทั้งสิ้น ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนศิริมงคลศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนโพธิสารวิทยา ดังนั้นในปีนี้จึงมี ๓ สนามสอบ

มีนักเีรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก เข้าสอบเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นจำนวนมาก

          สำหรับการสอบก็สำเร็จเีรียบร้อยด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุก ๆ โรงเรียน ในทุก ๆ เรื่อง ทั้งในการจัดเตรียม

สถานที่สอบ ถวายภัตตาหารเพล เป็นต้น

คณะสงฆ์วัดบวรมงคล ขออนุโมทนาในกุศลเจตนามา ณ ที่นี้ด้วย

 

ภาพจากสนามสอบโรงเรียนวัดบวรมงคล

 

พระเมธีธรรมสารให้โอวาทก่อนสอบ
นักเรียนตั้งใจฟังโอวาทก่อนสอบ
พระอาจารย์ทำหน้าที่ดูแลการสอบ
นักเรียนทุกคนตั้งใจสอบดีิยิ่ง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเีรียบร้อย
คณะพระอาจารย์กำลังปรึกษาหารือ