เทศกาลงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๐

วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

 

         เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายนที่ผ่านมา วัดบวรมงคล ได้จัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานที่ทางวัดได้จัดให้มีขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศล สำหรับในปีมีพุทธศาสนิกมาร่วมงานพอสมควร กิจกรรมที่ทางวัดได้จัดขึ้น เช่น ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร แสดงธรรม เทศนาโดยพระราชธรรมกวี บังสุกุลอัฐิบรรพชน ตลอดสรงน้ำแด่พระราชธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล และผู้สูงอายุี่ ผู้ที่เคารพนับถือของชาวชุมชนวัดบวรมงคล พอจะประมวลภาพมาให้ชมบางส่วน

 

ประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พระราชธรรมกวีแสดงธรรมเทศนา
กำลังร่วมถวายภัตตาหารเพล
อัฐิบรรพชนที่ประชาชนนำมาบังสุกุล
ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานสรงน้ำ
ประชาชนกำลังร่วมสรงน้ำผู้สูงอายุ
ร่วมสรงน้ำพระราชธรรมกวี
อีกมุมหนึ่งของผู้มาร่วมงาน
ร่วมสรงน้ำพระญาณเวทีด้วย