ภาพและกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี ๒๕๔๙

พระราชธรรมกวี กำลังให้ข้อคิด เนื่องในวันสงกรานต์

พระญาณเวทีกำลังสรงน้ำ แก่พระราชธรรมกวี ส.ส.ภิมุข สิมโรจน์ ก็มาร่วมงาน
ร่วมสรงน้ำ้ และขอพรจากผู้สูงอายุ ประชาชนร่วมสรงน้ำผู้สูงอายุ พระราชธรรมกวีมอบของ ที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน