อาคารอนุสรณ์สถาน รัชกาลที่ ๔

         สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับอยู่ที่วัดบวรมงคลแห่งนี้ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์ "ซาย"เดิมมีชื่อกุฎิว่า " กุฎิเจ้าจอม" ต่อมาได้เกิดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทางวัดจึงได้รื้อออกเสีย แล้วสร้างใหม่ จุดประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อเป็น อาคารพิพิธภัณฑ์ของวัดบวรมงคลด้วย ดังนั้นจึงเป็นสถานเก็บโบราณวัตถุของวัดส่วนหนึ่ง และเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงว่า พระองค์เคยเสด็จมาประทับ ณ วัดบวรมงคลแห่งนี้

 

ภาพด้านหน้าของอาคารฯ
สวนด้านหน้าของอาคารฯ
อาคารอนุสรณ์สถานฯ ด้านหน้า
มองอีกมุมหนึ่ง
กำแพงและลายโบราณ
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์
ตู้ลายโบราณ
พระพุทธรูปโบราณ
ธรรมาสน์โบราณ