พระภิกษุสามเณรวัดบวรมงคล

 

 

พระภิกษุจำนวน - รูป

สามเณรจำนวน - รูป

รวมพระภิกษุและสามเณรทั้งสิ้น - รูป

 

พระราชวราจารย์

พระราชวราจารย์

เจ้าอาสวัดบวรมงคล/ผอ.สำนักศาสนศึกษาฯ

พระครูอรรคปัญญาภรณ์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล

พระญาณเวที

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล/เจ้าคณะแขวงบางพลัด (ธ)

 

พระครูสังฆรักษ์วีระ ธมฺมญฺญู

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล

 

พระมหาบุญเรือง โสมปุญฺโญ

เจ้าหน้าที่ภัณฑาคาริก

 

เลขานุการสำนักศาสนศึกษา

พระมหาไพทุน ติสฺสวํโส

 

 

 

พระภัตตุเทสก์

 

พระมหาพงษ์พิสิฎฐ์ ฐานวโร

เจ้าหน้าที่ประจำพระอุโบสถ