วันแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายพุ่มเทียน ปี ๒๕๔๙

ณ. วัดบวรมงคล บางพลัด กรุงเทพฯ

จับเบอร์ก่อนถวายสลากภัต
พระราชธรรมกวีแสดงธรรม
ฟังธรรมอย่างตั้งใจ
ฟังอานิสงค์การถวายฯ
เทียนพรรษาปีนี้ที่ช่วยกันแห่ฯ
พระภิกษุสามเณรวัดบวรมงคล
ปีนี้จำพรรษาทั้งหมด ๓๗ รูป
ร่วมกันถวายพุ่มเทียน
ตามเบอร์ตามสลากที่จับได้