การสอบธรรมศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มี ๓ สนามสอบ คือ

โรงเรียนศิริมงคลศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนวัดบวรมงคล

 

สนามสอบโรงเรียนศิริมงคลศึกษา

นักเรียนโรงเรียนศิริมงคลศึกษา
พระครูมงคลญาณโสภณให้โอวาทก่อนสอบ
ธ.ศ.โท กำลังตั้งใจสอบ
ธ.ศ. ตรี กำลังทำข้อสอบ

ตั้งใจเต็มที่

ทำไปคิดไป

 

สนามสอบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ทำพิธีเปิดการสอบ
พระราชธรรมกวีให้โอวาท
มอบของที่ระลึก
คณะำกรรมการกำลังนับข้อสอบ
นักเรียนกำัลังตั้งใจสอบ
คณะพระอาจาย์ที่ำมาทำหน้าที่