กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๐

ทอดถวายโดย กรมการจัดหางาน

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ฝ่ายรับบริจาค
ประธานมาสู่บริเวณงาน
อธิบดี กรมการจัดหางาน
พระสงฆ์กำลังทำพิธีสงฆ์
ผู้มาร่วมงาน
ถวายไทยธรรมแก่พระสงฆ์
ผู้มาร่วมงานอีกส่วนหนึ่ง
รับอนูโมทนา
อีกมุมหนึ่ง