ภาพงานวันอดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย

วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

พระราชธรรมกวีเป็นประธานจุดธูปเทียน
พระสงฆ์ให้ศีล
ผู้มาร่วมงานรับศีล
พระมหาเถระสวดพระพุทธมนต์
พระมหาเถระมองจากอีกมุมหนึ่ง
ผอ.รร.บวรมงคลถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์
พระญาณเวทีทอดผ้าบังสุกุล
พระสงฆ์อนุโมทนา
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเครื่องขยายเสียง