ตักบาตรเทโวโรหณะ

วัดบวรมงคล บางพลัด กรุงเทพฯ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

 

ขบวนเตรียมพร้อม
รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป
อีกด้านหนึ่ง
กลองยาวศิษย์ลิงขบนำขบวน
ประชาชนจำนวนมากร่วมทำบุญ
พระราชธรรมกวีรับบิณฑบาต
สาธุ อนุโมทนา
พระเมธีธรรมสารก็รับบิณฑบาตด้วย
พระญาณเวทีรับศรัีทธาอีกด้านหนึ่ง
ประชาชนรอตักบาตร
อีกมุมหนึ่ง แน่นขนัด
แถวยาว รอด้วยศรัีทธา